ໝູ່ໃນໂຮງຮຽນເກົ່າຂອງຂ້ອຍ (Valerianne) ຍັງເບິ່ງຄືສູບຢາ ແລະເຊັກຊີ່ຢູ່